top of page

Personas datu apstrādes noteikumi un mērķi:

Personas datu apstrādes mērķis: kursu dalībnieka reģistrēšana un vienošanās starp mācību centru PASSWORD un kursu dalībnieku vai tā pārstāvi par mācībām.

Lai nodrošinātu kursu dalībnieku un to pārstāvju personas datu korektu apstrādi, informējam, ka norādot savus personas datus reģistrācijas veidlapā Jūs piekrītat sniegto personas datu – vārds, uzvārds, kontaktinformācija  un citas nepieciešamās informācijas par kursu izvēli, apstrādei un uzglabāšanai, kas nepieciešama kursu dalībnieku un apmaksu veicēju par kursu identificēšanai, uzņemšanas procesa organizēšanai un administrēšanai, kursu dalībnieku uzskaitei un pakalpojumu līgumu slēgšanai. Personas dati tiek glabāti līdz kursu noslēgšanai, vai līdz beidzas nepieciešamība. Dati var tikt izpausti normatīvajos aktos noteiktajā apjomā un kārtībā.
Reģistrējoties kursiem, Jūs apliecināt, ka esat iepazinies ar personas datu apstrādes noteikumiem un mērķiem.​

E-pasts: info@password.lv, telefona nr.: 28816925

Mācību centra PASSWORD Privātuma politika
1. Mācību centrs PASSWORD ir Pārzinis, kas izpilda Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 prasības Latvijā. Šī Privātuma politika izskaidro, kā Mācību centrs PASSWORD apstrādā personas datus, kad tiek izmantoti mācību centra pakalpojumi. Šī politika attiecas uz visa veida personas datu apstrādi, ko Mācību centrs PASSWORD veic, lai reģistrētu kursu dalībnieku, nodrošinātu kursu norisi un vienotos par Mācību centra PASSWORD un kursu dalībnieka vai tā pārstāvja pušu atbildību.
Personas datu ievākšana un izmantošana
2. Personas datu apstrādē tiek ievēroti Regulas noteikumi. Jūs esat informēti, ka Jūsu personas dati Latvijā var tikt apstrādāti arī uz šīs valsts likuma pamata.
3. Mācību centrs PASSWORD informē, ka norādot savu e-pasta adresi, piekrītat, ka tā tiek iekļauta datu bāzē un uz to tiks nosūtīti mācību maksas rēķini un cita informācija, kura nepieciešama mācību norisei.
4. Mācību centrs PASSWORD informē, ka norādot savu telefona numuru, piekrītat, ka tas tiek iekļauta datu bāzē un uz to tiks nosūtīta informācija, kura nepieciešama mācību norisei.
Personas datu apstrādes mērķi un tiesiskie pamati
5. Mācību centrs PASSWORD apstrādā personas datus galvenokārt šādiem mērķiem:
• Pakalpojumu līguma, rēķinu sagatavošana, noslēgšana un izsūtīšana
• Efektīvu uzņēmuma pārvaldības procesu nodrošināšana
• Svarīgas informācijas un jaunumu izsūtīšana
6. Mācību centrs PASSWORD apstrādā personas datus uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
• Ar normatīvo aktu noteikta juridiskā pienākuma izpilde
• Leģitīmās intereses nodrošināšanai
• Līguma noslēgšanai vai izpildei
• Datu subjekta piekrišanai
Personas datu glabāšanas ilgums
7. Mācību centrs PASSWORD glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un normatīvo aktu prasībām, kamēr kursu dalībnieks apmeklē kursus un kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei.
Sīkdatnes
8. Sīkdatnes ir teksta datne, kas tiek ievietota mājas lapas lietotāja datora pārlūkprogrammā, lai uzlabotu mājas lapas darbību. Saglabātas sīkdatnes ļauj atpazīt datoru. Atkārtoti apmeklējot Mācību centrs PASSWORD mājas lapu un pieejamas mājas lapas sadaļas, sīkdatnes ļauj izvairīties no atkārtotas datu ievades.
Sīkdatņu kontrole
9. Datu subjekts var dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles.
10. Jūs varat dzēst visas sīkdatnes, kas jau ir saglabātas Jūsu datorā, un var noteikt, lai pārlūkprogramma neļauj tās saglabāt. 
Personas datu saņēmēji
11. Likumā noteiktos gadījumos Mācību centrs PASSWORD var nodot informāciju trešajām personām. 
Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības
12. Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus Mācību centrs PASSWORD par Jums apstrādā, Jums ir jāiesniedz iesniegums:
• rakstveidā, iesniedzot Mācību centrā PASSWORD Jelgavā, Lielā iela 19, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
13. Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu dzēšanu, personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu atbilstoši Regulas noteikumiem.
14. Mācību centrs PASSWORD veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi).
15. Ja Jums šķiet, ka Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas, Jūs varat iesniegt sūdzību personas datu uzraudzības iestādei.
Tiesības atsaukt piekrišanu
16. Ja personas datu apstrāde ir uzsākta un notiek saskaņā ar datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības to atsaukt, sūtot atsaukumu uz e-pastu: info@password.lv
17. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.
Izmaiņas Privātuma politikā
18. Mācību centram PASSWORD ir tiesības jebkurā brīdī izdarīt izmaiņas, kuras tiek publicētas interneta vietnēs www.password.lv un www.passwordtechlab.lv

bottom of page