top of page

Pakalpojuma līgums
 par dalību nodarbībās

Jelgavā                                                                                                    Pakalpojuma līguma redakcija spēkā no 22.02.2022. līdz 31.12.2025.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PASSWORD M” vienotais reģistrācijas nr. 43603075623, (turpmāk tekstā – Pakalpojuma sniedzējs), un Pakalpojuma saņēmējs- nepilngadīgas personas pārstāvis (turpmāk tekstā – Pakalpojuma saņēmējs), abi līdzēji kopā saukti – Puses, noslēdz šādu Līgumu (turpmāk – Līgums) par sekojošo:

1. Līguma priekšmets, termiņi un summa
1.1. Pakalpojuma sniedzējs nodrošina nodarbības Pakalpojuma saņēmēja pārstāvētajai nepilngadīgajai personai. Pakalpojuma saņēmējs apmaksā paredzēto nodarbību maksu Līgumā noteiktajā kārtībā:
1.1.1.  Pakalpojuma saņēmējs atzīmē vēlamās nodarbības mājas lapās www.password.lv un www.passwordtechlab.lv, aizpilda pieteikuma formu, elektroniski noslēdz līgumu un piekrīt apmaksas noteikumiem.
1.1.2. Pakalpojuma sniedzējs nosūta Pakalpojuma saņēmējam priekšapmaksas rēķinu uz elektroniskajā pieteikumā norādīto e-pasta adresi.
1.1.3. Pēc priekšapmaksas rēķina apmaksas, Pakalpojuma saņēmējam un tā faktiskajam nodarbību dalībniekam tiek rezervēta vieta grupā.
1.2. Kursu mācību samaksas kārtība:
1.2.1. Pakalpojuma saņēmējs savu izvēlēto nodarbību apmaksu veic ar pārskaitījumu uz norēķinu kontu, kurš norādīts rēķinā.
1.2.2. Pakalpojuma saņēmējs nodarbību apmaksu veic saskaņā ar izrakstīto rēķinu līdz rēķinā norādītajam datumam.
1.2.3. Nodarbību apmaksa jāveic pilnā apmērā, neskatoties uz to, ka Pakalpojuma saņēmēja nodarbību apmeklētājs jebkādu savu iemeslu dēļ kādu no nodarbībām neapmeklē. 
1.2.4. Ja Pakalpojuma saņēmējs nav veicis samaksu rēķinā noteiktajā termiņā, vai arī informējis Pakalpojuma sniedzēju par maksājuma kavēšanu, nodarbību dalībnieks nav tiesīgs apmeklēt nodarbības.
1.2.5.  Pakalpojuma saņēmēja pārstāvētā nodarbību dalībnieka neierašanās gadījumā, iemaksātā maksa netiek atgriezta. Vienojoties ar pakalpojuma sniedzēju ir iespējams mainīt dalībnieka vārdu, uzvārdu, atsūtot jaunā dalībnieka vārdu un uzvārdu, kā arī norādot vecumu, uz norādīto e-pasta adresi. 

2. Pakalpojuma saņēmēja tiesības un pienākumi
2.1. Pakalpojuma saņēmējam ir tiesības:
2.1.1. saņemt atbilstošu izvēlēto nodarbību apmācību un tajās paredzētās aktivitātes.
2.1.2. saņemt nodarbību mācību materiālus.
2.1.3. atteikties no nodarbībām un vienpusēji lauzt Līgumu, ja Pakalpojuma saņēmējs ir iesniedzis iesniegumu Pakalpojuma sniedzējam vismaz divas darba dienas pirms vēlamā nodarbību pārtraukuma un iemaksājis paredzēto nodarbību apmaksu, kā arī šajā gadījumā izmantot dalībnieka vārda, uzvārda maiņas iespēju.
2.2. Pakalpojuma saņēmējam ir pienākums:
2.2.1. apmaksāt nodarbību maksu Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā.
2.2.2. nodrošināt sava pārstāvētā nodarbību dalībnieka dalību nodarbībās un ievērot Mācību centra PASSWORD iekšējās kārtības noteikumus, ar kuriem Pakalpojuma saņēmējs vai faktiskais nodarbību dalībnieks iepazīstas, parakstot šo Līgumu.

3. Pakalpojuma sniedzēja tiesības un pienākumi
3.1. Pakalpojuma sniedzējs nodrošina nodarbību dalībniekam apmācību Pakalpojuma sniedzēja telpās saskaņā ar Līguma 1.punkta nosacījumiem.
3.2. Nodarbības notiek Pakalpojuma sniedzēja noteiktajos laikos, un tās netiek mainītas un/vai pārceltas uz citu laiku, izņemot, pasniedzēja slimības dēļ, nelaimes gadījumā, ārkārtas apstākļu u.c. neparedzētu iemeslu dēļ.
3.3. Ja nodarbības kļūst nerentablas nodarbību dalībnieku skaita dēļ konkrētajā nodarbību grupā, Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības šo grupu pievienot citai nodarbību grupai, kuras nodarbību norises laiks un saturs ir saistošs Pakalpojuma saņēmējam vai arī atcelt šīs grupas nodarbības, piedāvājot citus nodarbību laikus un saturu, kuri ir saistoši Pakalpojuma saņēmējam.
3.4. Pakalpojuma sniedzējs nodarbību dalībnieku var atskaitīt no nodarbībām un bez iepriekšēja brīdinājuma vienpusēji lauzt Līgumu, ja Pakalpojuma saņēmējs un viņa pārstāvētais nodarbību apmeklētājs:
3.4.1. nav veicis maksājumus Līguma 1.2. punktā noteiktajā kārtībā:
3.4.2. ir pārkāpis Mācību centra PASSWORD iekšējās kārtības noteikumus.
 
4. Citi noteikumi
4.1. Visi strīdi, kas varētu rasties starp līgumslēdzējiem Līguma izpildes laikā, risināmi savstarpējo pārrunu ceļā, bet, ja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek risināti tiesā atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
4.2. Pakalpojuma saņēmējs ir informēts, ka Pakalpojuma sniedzējs rēķinu neapmaksāšanas gadījumā parādu piedziņu Pakalpojuma sniedzējs var nodot trešajām personām un tādā gadījumā Pakalpojuma saņēmējs piekrīt savu datu nodošanai un apstrādei trešajām personām.
4.3. Līgums stājas spēkā, kad Pakalpojuma saņēmējs aizpilda elektroniskā pieteikuma formu un apliecina piekrišanu līgumam un noteikumiem, un ir spēkā līdz abu Pušu saistību izpildei.
4.4. Līgums ir sastādīts elektroniski.
4.5. Pakalpojuma saņēmējs piekrīt, ka Pakalpojuma sniedzējs izmanto elektroniskajā pieteikumā minētos datus, lai varētu nodrošināt pilnvērtīgu Pakalpojuma sniegšanu (rēķinu izrakstīšana, apliecības sagatavošana, u.c.)
 
 
Pakalpojuma sniedzējs:
SIA ”PASSWORD M”
Vienotais reģistrācijas nr. 43603075623

Juridiskā adrese: Jelgavas nov., Vircava, Platones iela 3 - 1, LV-3020
E-pasts: info@password.lv
Telefona nr.: 28816925

Dokuments sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.​

bottom of page