top of page

Pakalpojuma līgums
 par dalību grupu apmācību kursos

Jelgavā                                                                                                     Pakalpojuma līguma redakcija spēkā no 24.05.2021. līdz 31.12.2025.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PASSWORD EDUCATION” vienotais reģistrācijas nr. 43603080376, (turpmāk tekstā – Pakalpojuma sniedzējs), un Kursu dalībnieks (ja kursus faktiski apmeklē nepilngadīga persona, šīs personas pārstāvis) (turpmāk tekstā – Pakalpojuma saņēmējs), abi līdzēji kopā saukti – Puses, noslēdz šādu Līgumu (turpmāk – Līgums) par sekojošo:
1. Līguma priekšmets, termiņi un summa
1.1. Pakalpojuma sniedzējs nodrošina apmācību Kursu dalībniekam. Kursu dalībnieks vai viņa pilngadīgais pārstāvis (Pakalpojuma saņēmējs) apmaksā mācību maksu Līgumā noteiktajā kārtībā:
1.1.1.  Pakalpojuma saņēmējs atzīmē vēlamo kursu www.passwordtechlab.lv mājas lapā, aizpilda pieteikuma formu, elektroniski atzīmē vēlamo apmaksas veidu.
1.1.2. Pakalpojuma sniedzējs nosūta Pakalpojuma saņēmējam priekšapmaksas rēķinu uz elektroniskajā pieteikumā norādīto e-pasta adresi.
1.1.3.  Pēc priekšapmaksas rēķina apmaksas, Pakalpojuma saņēmējam vai tā faktiskajam Kursu dalībniekam tiek rezervēta vieta grupā.
1.2. Kursu mācību samaksas kārtība:
1.2.1. Pakalpojuma saņēmējs sava izvēlētā kursa mācību maksu veic ar pārskaitījumu uz norēķinu kontu, kurš norādīts rēķinā.
1.2.2. Pakalpojuma saņēmējs kursa mācību maksu veic saskaņā ar izrakstīto rēķinu vienā maksājumā līdz Kursu sākumam, vai dalītajos maksājumos (dalījumu nosaka Pakalpojuma sniedzējs) līdz rēķinā norādītajiem datumiem.
1.2.3. Kursu mācību maksa jāveic pilnā apmērā, neskatoties uz to, ka Kursu dalībnieks jebkādu savu iemeslu dēļ kādu no nodarbībām neapmeklē.
1.2.4. Ja Pakalpojuma saņēmējs nav veicis samaksu rēķinā noteiktajā termiņā, vai arī informējis Pakalpojuma sniedzēju par maksājuma kavēšanu, Kursu dalībnieks nav tiesīgs apmeklēt nodarbības.
 
2. Pakalpojuma saņēmēja tiesības un pienākumi
2.1. Pakalpojuma saņēmējam  (vai tā faktiskajam Kursu dalībniekam) ir tiesības:
2.1.1. saņemt atbilstošu izvēlētā kursa apmācību.
2.1.2. saņemt kursa mācību materiālus, ja tie nepieciešami.
2.1.3. atteikties no apmācības un vienpusēji lauzt Līgumu, ja Pakalpojuma saņēmējs ir iesniedzis iesniegumu elektroniski (e-pasta adrese info@password.lv) Pakalpojuma sniedzējam vismaz piecas darba dienas pirms vēlamā nodarbību pārtraukuma un samaksājis attiecīgo Kursu mācību maksu vai maksas daļu līdz nodarbību pārtraukšanas dienai.
2.1.4. atteikties no mācībām kursos (atteikšanās kārtība minēta punktā 2.1.3.) un šādā gadījumā Pakalpojuma sniedzējs izraksta Pakalpojuma saņēmējam dāvanu karti Mācību centra PASSWORD pakalpojumiem par neizmantoto, bet saņemto samaksu, pirms tam ieturot samaksu par faktiski notikušajām nodarbībām.
2.2. Pakalpojuma saņēmējam (vai tā faktiskajam Kursu dalībniekam) ir pienākums:
2.2.1. apmaksāt Kursu mācību maksu Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā.
2.2.2. piedalīties apmācībās un ievērot Mācību centra PASSWORD iekšējās kārtības noteikumus, ar kuriem Pakalpojuma saņēmējs vai faktiskais Kursu dalībnieks iepazīstas, parakstot šo Līgumu.

3. Pakalpojuma sniedzēja tiesības un pienākumi
3.1. Pakalpojuma sniedzējs nodrošina Kursu dalībniekam apmācību Pakalpojuma sniedzēja telpās saskaņā ar Līguma 1.punkta nosacījumiem.
3.2. Kursu nodarbības notiek Pakalpojuma sniedzēja noteiktajos laikos, un tās netiek mainītas un/vai pārceltas uz citu laiku, izņemot, pasniedzēja slimības dēļ, nelaimes gadījumā, ārkārtas apstākļu u.c. neparedzētu iemeslu dēļ.
3.3. Ja mācību Kursi kļūst nerentabli izglītojamo skaita dēļ konkrētajā mācību grupā, Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības šo grupu pievienot citai Kursu grupai, kuras nodarbību norises laiks un saturs ir saistošs Kursu dalībniekam.
3.4. Pakalpojuma sniedzējs Kursu dalībnieku var atskaitīt no Kursiem un bez iepriekšēja brīdinājuma vienpusēji lauzt Līgumu, ja Kursu dalībnieks vai viņa pārstāvis:
3.4.1. nav veicis maksājumus Līguma 1.2. punktā noteiktajā kārtībā:
3.4.2. nav apmeklējis vairāk kā 10% no mācību stundām pēc kārtas un par to iepriekš rakstiskā veidā nav ziņojis Pakalpojuma sniedzējam.
3.4.3. ir pārkāpis Mācību centra PASSWORD iekšējās kārtības noteikumus.
 
4. Citi noteikumi
4.1. Visi strīdi, kas varētu rasties starp līgumslēdzējiem Līguma izpildes laikā, risināmi savstarpējo pārrunu ceļā, bet, ja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek risināti tiesā atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
4.2. Kursu dalībnieks vai viņa pārstāvis ir informēts, ka Pakalpojuma sniedzējs rēķinu neapmaksāšanas gadījumā parādu piedziņu Pakalpojuma sniedzējs var nodot trešajām personām un tādā gadījumā Kursu dalībnieks vai viņa pārstāvis piekrīt savu datu nodošanai un apstrādei trešajām personām.
4.3. Līgums stājas spēkā, kad Kursu dalībnieks aizpilda elektroniskā pieteikuma formu un apliecina piekrišanu līgumam un noteikumiem, un ir spēkā līdz abu Pušu saistību izpildei.
4.4. Līgums ir sastādīts elektroniski.
4.5. Pakalpojuma saņēmējs piekrīt, ka Pakalpojuma sniedzējs izmanto elektroniskajā pieteikumā minētos datus, lai varētu nodrošināt pilnvērtīgu Pakalpojuma sniegšanu (rēķinu izrakstīšana, apliecības sagatavošana, u.c.)
 
Pakalpojuma sniedzējs:
SIA ”PASSWORD EDUCATION”
Vienotais reģistrācijas nr. 43603080376
E-pasts: info@password.lv
Telefona nr.: 28816925

Dokuments sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.​

bottom of page