top of page

Iekšējās kārtības noteikumi
Mācību centrā PASSWORD

Jelgavā

​1.Vispārīgie jautājumi
1.1.„Mācību centrs PASSWORD” (turpmāk – Mācību centrs) iekšējās kārtības noteikumi ir izdoti, ievērojot Izglītības likumu, Profesionālās izglītības likumu, Ministru kabineta 2009. gada 24. novembra noteikumus Nr.1338 un Mācību centra nolikumu (turpmāk – noteikumi).
1.2. Noteikumi ir attiecināmi arī uz Mācību centra apmeklētājiem, mācību kursu dalībniekiem vai pasākumu dalībniekiem un to pilnvarotajiem pārstāvjiem (turpmāk - Pakalpojumu saņēmēji), kā arī uz Mācību centra administrāciju un pasniedzējiem (turpmāk – Darbinieki).
1.3.Noteikumu ievērošana nodrošina Pakalpojumu saņēmēju un Darbinieku drošību un viņu tiesību ievērošanu.
1.4. Noteikumi nosaka:
1.4.1. Pakalpojumu saņēmēju un Darbinieku uzvedības noteikumus Mācību centrā, tā teritorijā un Mācību centra organizētajos pasākumos;
1.4.2. evakuācijas plāna un informācijas par operatīvo dienestu izsaukšanu izvietojumu mācību centrā;
1.4.3. alkohola, cigarešu, narkotisko, toksisko un psihotropo vielu, gāzes baloniņu, gāzes pistoļu, šaujamieroču un auksto ieroču iegādāšanās, lietošanas, glabāšanas un realizēšanas aizliegumu mācību centrā un teritorijā;
1.4.4. Pakalpojumu saņēmēju un Darbinieku rīcību, ja Pakalpojumu saņēmējs vai Darbinieks kādas personas darbībā saskata draudus savai  vai citu personu drošībai;
1.4.5. administrācijas un pasniedzēju rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret Pakalpojumu saņēmēju;
1.4.6. atbildību par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu;
1.4.7. citus jautājumus, kurus Mācību centrs uzskata par būtiskiem.
2. Izglītības procesa organizācija un saistītie noteikumi
2.1. Mācību centrā „PASSWORD” mācības notiek kalendāra gada garumā, piemērojoties brīvlaiku termiņiem valsts svētkos un atzīmējamās dienās. Informācija par brīvdienām un darba dienām pieejama mācību centra mājas lapās. Centrā notiekošie pasākumi tiek izsludināti uz konkrētiem datumiem un laikiem ar iepriekšēju pieteikšanos, kā arī tiek saskaņoti ar Mācību centra vadību.
2.2. Mācību centrs mācībām atvērts piecas darba dienas nedēļā no plkst. 9.00  līdz 21.00. Pasākumu laiki tiek izsludināti uz konkrētiem datumiem un laikiem ar iepriekšēju pieteikšanos, kā arī tiek saskaņoti ar Mācību centra vadību.
2.3. Mācību nodarbības notiek pēc grafika, kuru saskaņo pēc Pakalpojumu saņēmēja pieteikuma aizpildīšanas mājas lapās. Nodarbību veids, laiki un samaksa atrodami Mācību centra mājas lapās www.password.lv un www.passwordtechlab.lv.
2.4. Pasākumi Mācību centrā notiek pēc Mācību centra Darbinieku izsludinātas pieteikšanās. Dalība Mācību centra organizētajos pasākumos tiek saskaņota pēc Pakalpojumu saņēmēja pieteikuma aizpildīšanas mājas lapās. Pasākumu veids, laiki un samaksa atrodami Mācību centra mājas lapās www.password.lv un www.passwordtechlab.lv.
2.5. Mācību centra mācību kursu un pasākumu apmaksas kārtība paredz, ka Pakalpojuma saņēmējs sava izvēlētā kursa mācību maksu vai pasākuma dalības maksu veic saskaņā ar izrakstīto rēķinu ar pārskaitījumu uz norēķinu kontu, kurš norādīts rēķinā. Kursu mācību maksa apmācībai grupās vai pasākuma dalības maksa jāveic pilnā apmērā, neskatoties uz to, ka Pakalpojuma saņemējs jebkādu savu iemeslu dēļ kādu no nodarbībām vai pasākumu neapmeklē. Individuālo nodarbību apmeklētājiem, ja tie ir paziņojuši par neierašanos uz nodarbību vismaz 6 h (sešas stundas) pirms nodarbības sākuma, maksa par nenotikušo nodarbību tiek atrēķināta, izrakstot nākamā mēneša rēķinu. Ja Pakalpojuma saņēmējs nav veicis samaksu rēķinā noteiktajā termiņā, vai arī informējis Pakalpojuma sniedzēju par maksājuma kavēšanu, Pakalpojuma saņemējs nav tiesīgs apmeklēt nodarbības vai piedalīties pasākumā.
2.6. Nodarbību ilgumi ir 60 vai 90 minūtes. Pasākumu laiki tiek atrunāti pasākuma afišās un pieteikumos mājas lapās www.password.lv un www.passwordtechlab.lv.
2.7. Nodarbības notiek pēc nodarbību grafika, kurš katram kursu dalībniekam tiek norādīts uzsākot mācības. Nodarbību veids, laiki un samaksa atrodami Mācību centra mājas lapās www.password.lv un www.passwordtechlab.lv.
2.8. Par Nodarbību saraksta vai pasākumu laika izmaiņām tiek paziņots katram Pakalpojuma saņēmējam individuāli.
2.9. Ja mācību procesa vai pasākumu laikā Mācību centrā, tiek pārkāpti iekšējie kārtības noteikumi, ar vadītājas rīkojumu, Pakalpojuma saņemējs tiek atskaitīts no mācību procesa.
3. Pakalpojuma saņemēja pienākumi
3.1. Pakalpojuma saņemējs Mācību centrā ierodas vismaz 5 minūtes pirms nodarbību vai pasākuma sākuma, bet ne vēlāk kā norādītajā Kursu sākuma vai pasākuma laikā, līdzi ņemot visus Kursam vai pasākumam nepieciešamos mācību vai citus līdzekļus.
3.2. Mācību kursu dalībniekiem piedalīties visās Kursu nodarbībās pēc grafika.
3.3. Mācību kursu dalībniekiem savlaicīgi izpildīt visas Kursu mācību plānā paredzētās prasības.
3.4. Ievērot disciplīnu un ar savu rīcību netraucēt citiem Kursu un pasākumu dalībniekiem pildīt viņu pienākumus.
3.5. Mācību kursu dalībniekiem aiziet no nodarbībām tikai ar administrācijas vai pasniedzēja atļauju.
3.6. Pakalpojuma saņemējiem kategoriski aizliegts smēķēt, lietot alkoholu, narkotikas, lietot necenzētus vārdus Mācību centra telpās un teritorijā.
3.7. Mācību kursu dalībniekiem nodarbību laikā un pasākumu dalībniekiem pasākumu laikā nelietot mobilos tālruņus.
3.8. Mācību kursu dalībniekiem ievērot pārējo mācību kursu dalībnieku tiesības uz netraucētu izglītības ieguvi.
3.9. Būt pieklājīgam saskarsmē ar citiem izglītojamajiem, darbiniekiem un iestādes apmeklētājiem.
3.10. Nekavējoties informēt Mācību centra Darbiniekus, ja Pakalpojuma saņemējs kādas personas darbībā saskata draudus savai vai citu personu drošībai.
3.11. Saudzīgi izturēties pret iestādes īpašumu un, ja Pakalpojuma saņemējs ar savu rīcību nodarījis materiālos zaudējumus, atlīdzināt tos.
3.12. Ievērot  tīrību  iestādē  un  sanitāri  higiēniskās  prasības  koplietošanas  telpās (piemēram, tualetēs).
3.13. Rūpēties par savu veselību, tai skaitā ievērot personīgo higiēnu.
3.14. Par ugunsgrēku vai citu negadījumu nekavējoties ziņot iestādes Darbiniekiem un izpildīt viņu norādījumus.
3.15. Precīzi izpildīt noteiktās prasības ārkārtas situācijās.
4. Pakalpojuma saņēmēja tiesības
4.1.Mācību centra Pakalpojuma saņemējam ir tiesības iegūt kvalitatīvas zināšanas Kursu programmās un piedalīties plānotajos pasākumos.
4.2.Pakalpojuma saņemējam ir tiesības uz netraucētu mācību darbu Kursu programmās un netraucētu dalību pasākumos.
4.3.Saņemt informāciju par visiem ar izglītošanos saistītiem jautājumiem.
4.4.Uz dzīvībai un veselībai drošiem apstākļiem mācību centrā un tā organizētajos pasākumos.
4.5.Pakalpojuma saņemējs ir tiesīgs brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, paust attieksmi par Mācību centra darba organizāciju, izglītības procesu un izteikt priekšlikumus Mācību centra dzīves pilnveidošanai, apspriest radušās problēmas ar pasniedzējiem un Mācību centra vadību.
5. Pakalpojuma saņemēja drošība un tiesību aizsardzība
5.1. Pakalpojuma saņemējam kategoriski aizliegts mācību centrā, Mācību centra teritorijā kā arī iestādes organizētajos  pasākumos  smēķēt,  ienest  un  lietot alkoholiskos dzērienus, narkotiskās, psihotropās vai citas apreibinošas vielas.
5.2. Pakalpojuma saņemējam kategoriski aizliegts mācību centrā  ienest  un  lietot  priekšmetus,  materiālus,  vielas,  kas  apdraud  paša Pakalpojuma saņemēja vai citu dzīvību, veselību vai nav nepieciešamas mācību procesā (tai skaitā – gāzes baloniņus, gāzes pistoles, šaujamieročus, aukstos ieročus). Aizliegts spēlēt kārtis vai citas azartspēles.                       
5.3  Mācību  Kursu,  citu  nodarbību  un  pasākumu  laikā  nav  atļauts  lietot  mobilos tālruņus, mūzikas atskaņotājus un līdzīgas ierīces.
5.4. Pakalpojuma saņemējam ir aizliegts:                         
5.4.1.  Atņemt  vai aizņemties svešu  mantu,  kā  arī  dot  lietošanā  citiem  savas personiskās mantas;
5.4.2. Spēlēt galda spēles vai citas spēles, lai gūtu materiālu vai cita veida labumu;
5.4.3.  Lietot necenzētus vārdus;
5.4.4. Bojāt svešu mantu;
5.4.5. Veikt jebkādas citas darbības, kas var kaitēt pašam un citiem Pakalpojuma saņemējiem, Mācību centra darbiniekiem, apmeklētājiem, iestādes mantiskajām vērtībām un visādi citādi, kas neatbilst likumā un citās tiesību normās noteiktajiem uzvedības priekšrakstiem;
5.4.6. Pakalpojuma saņemējam ir aizliegts nodarbībās un pasākumos filmēt un ierakstīt notikuma norisi, ja tas nav paredzēts mācību procesa ietvaros vai neformāla pasākuma ietvaros. Attiecīgo darbību veikšanai nepieciešams Mācību centra vadītājas un visu iesaistīto Pakalpojuma saņemēju piekrišana;
5.4.7. Pakalpojuma saņemējam aizliegts pieļaut tādu rīcību, kas varētu radīt draudus paša un citu cilvēku veselībai un drošībai. Pakalpojuma saņemējam pienākums ir neiesaistīties apšaubāmās un nepazīstamu cilvēku kompānijās, rīcībās un sarunās;
5.4.8. Pakalpojuma saņemējam redzamā vietā pieejama informācija par Mācību centra evakuācijas plānu, operatīvo dienestu izsaukšanas iespējām un rīcību ekstremālās situācijās;
5.4.9. Ārkārtas situācijās, atskanot trauksmes signālam (signalizācijas sirēna), tiek veikta Pakalpojuma saņemēju evakuācija saskaņā ar noteikumiem par rīcību ekstremālās situācijās. Pakalpojuma saņemēji izpilda Mācību centra atbildīgā darbinieka norādījumus;
5.4.10. Par Mācību centra darbinieku maldināšanu par ekstremālām situācijām Pakalpojuma saņemējs atbild normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
5.4.11. Traumu vai pēkšņu veselības traucējumu gadījumos Pakalpojuma saņemējam nepieciešams vērsties pie Mācību centra darbiniekiem.
6. Atbildība par noteikumu pārkāpumiem
6.1. Par noteikumu pārkāpšanu Pakalpojuma saņemējam ir piemērojami disciplinārsodi. Piemēroto disciplinārsodu tiesiskā būtība ir pielīdzināma konstatētam Pakalpojuma saņemēja likumisko pienākumu pārkāpumam, kura sekas tiek noteiktās saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par kārtību, kādā Pakalpojuma saņemējs tiek uzņemts mācību centrā un atskaitīti no tā.
6.2. Gadījumos,  kad  ir  aizdomas  par  pielietoto  vardarbību,  administratīvi  vai krimināli sodāmiem pārkāpumiem, Mācību centra vadība nekavējoties par pārkāpumiem ziņo tiesībsargājošajām iestādēm.
6.3. Pakalpojuma saņemējs  atbild  par  zaudējumu,  kas  Pakalpojuma saņemēja  vainojamas  rīcības  dēļ nodarīts Mācību centram un apmaksā nodarīto zaudējumu.
7. Noslēguma jautājumi
7.1. Grozījumus un papildinājumus noteikumos var ierosināt iestādes dibinātājs.

Apstiprinu
Inga Prule-Munda
Mācību centra PASSWORD
direktore
01.08.2018

bottom of page