top of page

Pakalpojuma līgums
 par Pasākuma "Zinātnes ballītes norisi"

Jelgavā                                                                                                    Pakalpojuma līguma redakcija spēkā no 22.02.2022. līdz 31.12.2025.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PASSWORD M” vienotais reģistrācijas nr. 43603075623, (turpmāk tekstā – Pakalpojuma sniedzējs, Mācību centra PASSWORD pārstāvis) un pasākuma "Zinātnes ballīte" (turpmāk tekstā  – Pasākums) pasūtītājs (turpmāk tekstā – Pakalpojuma saņēmējs), abi līdzēji kopā saukti – Puses, noslēdz šādu Līgumu (turpmāk – Līgums) par sekojošo:
1. Līguma priekšmets, termiņi un summa
1.1. Pakalpojuma sniedzējs nodrošina Pakalpojuma saņēmēja izvēlētā Pasākuma norisi, kas iekļauj noteiktu pasākuma telpu nomu, telpu noformējumu un iekārtojumu uz visu Pasākuma noteikto laiku, kā arī visus nepieciešamos materiālos, tehniskos un cilvēkresursus Pasākuma Zinātnes laboratorijas daļai. Pakalpojuma saņēmējam ir iespēja izvēlēties kādu no Pakalpojuma sniedzēja piedāvātajām Pasākuma tēmām, kuras ir norādītas mājas lapā www.passwordtechlab.lv, ņemot vērā Pakalpojuma sniedzēja noteiktos dienu un laika limitus, kā arī norādīto Pasākuma rezervācijas maksu pēc pasākuma dalībnieku skaita.
1.2. Pakalpojuma saņēmējs apmaksā Pasākuma norisei noteikto rezervācijas maksu Līgumā noteiktajā kārtībā:
1.2.1. Pakalpojuma saņēmējs atzīmē vēlamo pasākumu www.passwordtechlab.lv mājas lapā un aizpilda pieteikuma formu;
1.2.2. Pakalpojuma sniedzējs nosūta Pakalpojuma saņēmējam priekšapmaksas rēķinu uz elektroniskajā pieteikumā norādīto e-pasta adresi;
1.2.3. pēc priekšapmaksas rēķina apmaksas Pakalpojuma saņēmējam tiek rezervēts Pasākuma datums un laiks.
1.3. Pasākuma apmaksas kārtība:
1.3.1. Pakalpojuma saņēmējs sava izvēlētā Pasākuma apmaksu veic ar pārskaitījumu uz norēķinu kontu, kurš norādīts rēķinā;
1.3.2. Pakalpojuma saņēmējs Pasākuma rezervācijas apmaksu veic saskaņā ar izrakstīto rēķinu vienā maksājumā līdz rēķinā norādītajam datumam;
1.3.3. Pasākuma rezervācijas maksa jāveic pilnā apmērā, neskatoties uz to, ka Pakalpojuma saņēmējs jebkādu savu iemeslu dēļ Pasākumu neapmeklē. Līgumā noteiktajā kārtībā ir iespējams Pasākumu pārcelt viena kalendārā gada ietvaros, vienojoties par laiku un datumu. Ja pārcelšana nav iespējama, tad Pakalpojuma sniedzējs izraksta Pakalpojuma saņēmējam dāvanu karti Mācību centra PASSWORD pakalpojumiem par neizmantoto, bet saņemto samaksu. Dāvanu kartes derīguma termiņš ir no izrakstīšanas datuma līdz kalendārā gada beigām. Pakalpojuma sniedzējs neveic naudas atgriešanu par veiktajām rezervācijām.
1.3.4. Ja Pakalpojuma saņēmējs nav veicis samaksu rēķinā noteiktajā termiņā, vai arī nav informējis Pakalpojuma sniedzēju par maksājuma kavēšanu, Pasākums tiek atcelts un Pakalpojuma saņēmējam nosūtītais rēķins anulēts.
 
2. Pakalpojuma saņēmēja tiesības un pienākumi
2.1. Pakalpojuma saņēmējam ir tiesības:
2.1.1. saņemt atbilstošu Pasākuma sniedzēja piedāvātā un Pasākuma saņēmēja izvēlētā pasākuma norisi;
2.1.2. atteikties no Pasākuma un vienpusēji lauzt Līgumu, ja Pakalpojuma saņēmējs ir iesniedzis iesniegumu elektroniski (e-pasta adrese info@password.lv) Pakalpojuma sniedzējam vismaz piecas darba dienas pirms plānotā Pasākuma un samaksājis attiecīgo pasākuma apmaksu;
2.1.3. atteikties no izvēlētā Pasākuma (atteikšanās kārtība minēta punktā 2.1.2.) un šādā gadījumā ir iespējams Pasākumu pārcelt uz citu iespējamo datumu nākamo divu mēnešu laikā. vienojoties par laiku un datumu. Ja pārcelšana nav iespējama, tad pakalpojuma sniedzējs izraksta Pakalpojuma saņēmējam dāvanu karti Mācību centra PASSWORD pakalpojumiem par neizmantoto, bet saņemto samaksu. 
2.2. Pakalpojuma saņēmējam ir pienākums:
2.2.1. apmaksāt Pasākuma rezervācijas maksu Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā;
2.2.2. ievērot Mācību centra PASSWORD iekšējās kārtības noteikumus, ar kuriem Pakalpojuma saņēmējs iepazīstas mājas lapā www.passwordtechlab.lv Pasākuma pieteikuma formas sadaļā;
2.2.3. ievērot Pasākuma norises noteikumus, kurus Pakalpojuma saņēmējs paraksta pirms pasākuma klātienē;
2.2.4. Atbildēt par Pasākuma dalībnieku veselību, drošību un to tiesību ievērošanu Pasākuma visā pasākuma laikā.

3. Pakalpojuma sniedzēja tiesības un pienākumi
3.1. Pakalpojuma sniedzējs nodrošina Pakalpojuma saņēmējam viņa izvēlēto pasākumu pēc Pakalpojuma sniedzēja piedāvātā scenārija un laika Pakalpojuma sniedzēja telpās saskaņā ar Līguma 1.punkta nosacījumiem.
3.2. Pasākums notiek Pakalpojuma sniedzēja noteiktajos laikos, un tie netiek mainīti un/vai pārcelti uz citu laiku, izņemot, Līguma 1.3.3. punktā un 2.1.3. punktā minēto iemeslu dēļ, nelaimes gadījumā, ārkārtas apstākļu u.c. neparedzētu iemeslu dēļ.
3.4. Pakalpojuma sniedzējs var bez iepriekšēja brīdinājuma vienpusēji lauzt Līgumu, ja Pakalpojuma saņēmējs vai viņa pārstāvji (pasākuma dalībnieki):
3.4.1. nav veicis maksājumus Līguma 1.2. punktā noteiktajā kārtībā;
3.4.2. ir pārkāpis Mācību centra PASSWORD iekšējās kārtības noteikumus. Ja Pasākuma dalībnieki pārkāpj centra noteikumus, tad darbinieki ir tiesīgi tos izraidīt. Šajā gadījumā pasākuma rezervācijas maksa netiek atgriezta.
 
4. Citi noteikumi
4.1. Visi strīdi, kas varētu rasties starp līgumslēdzējiem Līguma izpildes laikā, risināmi savstarpējo pārrunu ceļā, bet, ja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek risināti tiesā atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
4.2. Pakalpojuma saņēmējs ir informēts, ka Pakalpojuma sniedzējs rēķinu neapmaksāšanas gadījumā parādu piedziņu Pakalpojuma sniedzējs var nodot trešajām personām un tādā gadījumā Pakalpojuma saņēmējs piekrīt savu datu nodošanai un apstrādei trešajām personām.
4.3. Līgums stājas spēkā, kad Pakalpojuma saņēmējs aizpilda elektroniskā pieteikuma formu un apliecina piekrišanu līgumam un noteikumiem, un ir spēkā līdz abu Pušu saistību izpildei.
4.4. Līgums ir sastādīts elektroniski.
4.5. Pakalpojuma saņēmējs piekrīt, ka Pakalpojuma sniedzējs izmanto elektroniskajā pieteikumā minētos datus, lai varētu nodrošināt pilnvērtīgu Pakalpojuma sniegšanu (rēķinu izrakstīšana u.c.)
 
 
Pakalpojuma sniedzējs:
SIA ”PASSWORD M”
Vienotais reģistrācijas nr. 43603075623

Juridiskā adrese: Jelgavas nov., Vircava, Platones iela 3 - 1, LV-3020
E-pasts: info@password.lv
Telefona nr.: 28816925

Dokuments sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.​

bottom of page